Общо показвания

четвъртък, 29 ноември 2012 г.

Училищна рамкова програма 2012 - 2013 г.        

            Основно училище “Неофит Рилски”

                    с.Горно Драглище , общ. Разлог,област Благоевград           
                     
                                      
                                                                  Одобрил:
                                                                      Директор:
                                                                                     /Д.Бочуков/


 Училищна рамкова програма за целодневна организация на учебния ден в съответствие с Рамковата програма, съгласно Приложение № 1 от инструкцията за изпълнение и отчитане дейностите по проекта през учебната 2012/2013  годинасъгласно прот. на ПС 10/11.09.2012 г./ и заповед №120/11.09.2012 г./
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основание за разработване на програмата
Рамковата програма за целодневна организация на учебния процес е разработена на основание заповед на министъра на образованието, младежта и науката по одобрен проект по ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".
Редът, условията и начинът на сформирането и организирането на полуинтернатните групи в училищата се осъществява съгласно ППЗНП, Наредба № 3/2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и Наредба № 7/2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена.
1.2. Цел на програмата
Целта на програмата е да се регламентират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от 1 до 8 клас в средищните училища в страната с  оглед подобряване на качеството на образованието.
1.3. Предназначение на програмата
Рамковата програма е предназначена за подпомагане на разработването на  училищните програми за целодневна организация на учебния процес в средищните училища, в съответствие с тяхната специфика и конкретни потребности, в това число и за различните видове училища: начално училище, основно училище, средно общообразователно училище и прогимназия. Рамковата програма включва всички дейности в полуинтернатните групи в средищните училища като обхваща, както техните различия, така и общите им характеристики предвид постигане на качествен образователно-възпитателен процес.

2. ИЗИСКВАНИЯ
Училището е вписано в Списъка на средищните училища в страната за съответната учебна година в акт на Министерския съвет на Р България, както и в заповед на министъра на образованието, младежта и науката за да участва в проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес".

2.1. Организация на часовете в ПИГ
Часовете в ПИГ включват следните режимни моменти /разпределение на часовете за деня/:
Блок А - обяд, отдих - 2 часа
Блок В - самоподготовка - 2 часа
Блок С - дейности по интереси - 2 часа
2.2. Годишни тематични разпределения
2.2.1. Годишните тематични разпределения включват график на учебното време, както следва:
2.2.1.1. I клас -31 учебни седмици, от 15.09.2012 г. до 24.05.2013 г..
         II – IV клас 32 учебни седмици, от 15.09.2012 г до 31.05.2013 г.
         V - VШ клас 34 учебни седмици, 15.09.2012 г.. до 15.06..2013 г.
2.2.2. Годишните тематични разпределения се изготвят от учителя/възпитателя на ПИГ и се утвърждават от директора на училището и съдържат:

Дата
Учебна седмица
Тема
Брой часове
Необходими материали
Забележка
1
2
3
4
5
6
Няма коментари:

Публикуване на коментар